1.پیدایش دین از چه زمانی بوده است؟                                                                                  

1)نازل شدن قرآن         2)پیدایش انسان                     3)بعثت پیامبر                  4)پیدایش جهان آفرینش

 

2.دینی که بخشی از آن تحریف شده باشد؟

1)دین حق                  2) دین جزئی                      3) دین آرمان                    4)دین باطل

 

3.کدام یک از کزینه های زیر سه عنصر اصلی دین هستند؟

1)خضوع پیروی اطاعت        2)توحید تسلیم عدل         3)توحید نبوت معاد        4)ولایت امامت نبوت

 

4.دین امری  .........  است؟

1) تشریعی                  2) تکوینی                          3) اجباری                        4) فطری

 

5.نیای قوم بنی اسرائیل کیست؟

1)حضرت یعقوب          2) حضرت یوسف               3) حضرت موسی              4) حضرت ابراهیم

 

6.تبلیغ دین یهودیت چگونه است؟

1)یهودیت تبلیغ ندارد      2) از طریق صهیونیسم          3) از طریق مرکز نظامی      4) از طریق نهضت تبلیغ

 

8.چه پیامبرانی را اولو العزم می نامند؟

1) دارای شریعت و کتاب            2) دارای معجزه           3) دارای عصمت          4) تصدیق کننده پیغمبران قبلی

 

9.قرآن دلیل تحریف کتاب مقدس راچه می داند؟

1)کتمان حقیقت دین اسلام            2) نسبت دادن صفات ناپسند به انبیاء        3)دنیا طلبی مبلقان      4)گزینه 1و2

 

10)عهد قدیم ابتدا با......... بسته شد وسپس در زمان .......... تجدید وتحکیم گردید؟

1)حضرت موسی حضرت عیسی                       3) حضرت ابراهیم حضرت موسی

2) حضرت آدم حضرت ابراهیم                         4) حضرت ابراهیم حضرت عیسی

 

11)یهودیان چه بخشی  وبه چه علتی کتاب مقدس را قبول دارند؟

1)عهد قدیم پیمان شریعت                              3)عهد جدید تحکیم وتجدید با حضرت موسی

2)عهد جدید - پیمان شریعت                              4)عهد قدیم -  تحکیم وتجدید با حضرت موسی

 

12.سه بخش کتاب مقدس  یهود کدام است؟

1)کتاب مستقل عهد جدید عهد قدیم                             3)سبعینه عبری یونانی

2)شریعت عهد قدیم عهد جدید                                  4) شریعت انبیاء مکتوبات

 

13.کتاب عهد جدید به چه زبانی نوشته شده است ؟

1)عبری                  2)یونانی                3)عربی                4)انگلیسی

 

14)در عهد جدید زندگینامه وسخنان حضرت عیسی چند بخش است؟با ذکر نام؟

1)4 بخش متی یوحنا مرقس لوقا                                 3)3 بخش یوحنا متی

2)4 بخش نامه ها -  رویاها مسافرت ها زندگینامه               4)3بخش مکتوبات یوحنا - لوقا 

 

15.عصر روشنگری  کتاب مقدس که در غرب ظهور کرد امروزه به  .......... معروف است؟

1)نقد تاریخی کتاب مقدس        2)نهضت کتاب مقدس           3)تالیف و گرد آوری کتاب مقدس           4)استدلال سنت مسیحیت 

 

16. عوامل زمینه ساز رویگردانی از دین مسیحیت را نام ببرید؟

الف:آموزه های غیر عقلانی مسیحیت و ناسازگاری آن با دانش تجربی

ب:خشونت و تفتیش عقاید

ج:فساد مالی و اخلاقی حاکمان کلیسا

د:هر سه مورد

 

17.تاثیر اسلام در پیشرفت تمدن اسلامی و جلوه های گوناگون آن را بیان کنید؟

الف:تشویق اسلام به فراگیری علم

ب:بسط عدالت

ج:مدارا و همزیستی مسالمت آمیز

د:هر سه مورد

 

18.قرآن کریم مردم را به فکر و تدبر در چه چیزی فرا میخواند؟

الف:نظام هستی               ب:فراگیری علم و دانش           ج:آیات و نشانه ها               د:گزینه الف و ج

 

19.کدام مورد از شیمیدان های بزرگ در صدراسلام است که پدر علم شیمی نیزلقب گرفته است ؟

الف:محمد رازی                 ب:جابربن حیان                     ج:ابن سینا                        د:خوارزمی

 

20. کتاب معروف قانون که به تفضیل وظایف اعضاء،علم بهداشت،درمان و داروشناسی پرداخته مربوط به کدام دانشمند است؟

الف:محمد رازی             ب:ابن سینا                  ج:خوارزمی و رازی                 د:ابن سینا و خوارزمی

 

21.رسالت پیامبر اسلام (ص) چه بوده است؟

الف:اجرای عدالت            ب:عصمت و طهارت          ج:الف و ب                د:به کمال رساندن استعداد

 

22.ابعاد عدالت را نام ببرید؟

الف:عدالت در داوری  و قانون                              ب:عدالت در حوزه اقتصاد

ج:عدالت در امور معنوی و مادی                                      د:هر سه مورد

 

23.کتاب معروف الحاوی اثر کیست؟

الف:محمد رازی             ب:ابن سینا                  ج:خوارزمی و رازی                 د:ابن سینا و خوارزمی

 

24.عناصر محوری نبوت شامل چه مواردی می شود؟

الف:وحی الهی           ب:پیام آوران وحی الهی          ج:معجزه                 د:گزینه الف و ب

 

25. کدام مورد از موارد ضرورت نبوت صحیح میباشد؟

الف:هدف از آفرینش هر موجودی رسیدن به کمال مطلوب خود است.

ب:عدالت خدا باعث رسیدن انسان به کمال مطلوب انسانی می شود.

ج:شناخت این جهان و رسیدن به راه سعادت مختص شناخت عقل و حس و علوم بشری است.

د:هر سه مورد

 

26.چرا خداوند پیامبران را برانگیخت تا تعالیم مورد نیاز برای سعادت و کمال آدمی را از طریق آنان ابلاغ کند؟

الف:فکر و اندیشه بشری قدرت تشخیص سود و زیان آدمی را نداشت.

ب:هر فردی شایستگی دریافت وحی را ندارد.

ج:هدف از ارسال رسولان آموزش تعالیم خداوندی است.

د:گزینه الف و ب

 

27.اهداف مهم فردی و اجتماعی در مورد انبیاء الهی را نام ببرید؟

الف:یادآوری آخرت                                                   ب:دعوت به نبوت

ج:به کمال رساندن فضایل اخلاقی                        د:دعوت به راستگویی

 

28.چرا خداوند قرآن و پیامبر را تذکر و تذکر دهنده میخواند؟

الف:بیدار کردن فطرت خفته                             ب:دعوت به توحید

ج:آشنای با حکمت وتعالیم الهی  و تطهیر آن              د:هر سه مورد

29.مهم ترین هدف انبیاء الهی چه چیزی می باشد؟

الف:دعوت به عدالت                                                 ب:دعوت به نبوت

ج:دعوت به توحید و پرهیز از شرک                  د:گزینه الف و ج

 

30.(از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و فرمان افراط گران را پیروی مکنید آنان در زمین میکنند واصلاح نمیکنند) این آیه مربوط به کدام یک از اهداف بعثت انبیاء است؟

الف:آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست.

ب:برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری.

ج:دعوت به توحید و عدالت.

د:بشارت و انزار

 

31.مفهوم لغوی کلمه وحی چیست؟

الف:هرنوع ادراک وتفهیم سری و پنهانی            

 ب: الهام و القائات قلبی           

  ج:گزینه الف و ب          

  د:هیچ کدام

 

32. خداوند از طریق وحی با ایجاد صوت با کدام پیامبر سخن گفت؟

الف:پیامبر اسلام (ص)           ب:موسی (ع)           ج:ابراهیم (ع)               د:هیچ کدام

 

33. انبیای الهی برای اثبات حقانیت وحی و دستورات الهی به................... متوسل می شوند.

الف) قرآن                                                      ج)ایات

ب) معجزه                                                      د) احادیث

 

34) معجزه به چه معناست؟

الف)از واژه ی عجز به معنای ضعف و ناتوانی است.           

ب) امر خارق العاده ای که همراه با دعوت نبوت و تحدی نباشد.

ج) حقیقتی اشکار و حضوری است.

د) ارتباط پیامبر با خداست.

 

 35) امور خارق العاده ای که همراه با دعوی نبوت و تحدی نباشد چه نامیده می شود؟

 الف) معجزه                                                  ج) امامت

ب) کرامت                                                      د) وحی

 

36) عصمت در لغت به چه معناست؟

الف) به معنای منع کردن                                     ج) نگهداری و مصونیت

ب) بازداشتن                                                   د)هرسه مورد

 

37) عصمت انبیا در چند قلمرو قابل بررسی است؟

الف) عصمت در مقام دریافت وحفظ و ابلاغ وحی

ب) عصمت از معصیت و گناه

ج)عصمت از خطا و اشتباه از امور فردی و اجتماعی

د) هر سه مورد

 

38) بدون وجود کدام عصمت هدف نبوت تحقق نمی یابدو ارسال رسولان عبث خواهد بود؟

الف) عصمت در مقام دریافت وحفظ و ابلاغ وحی

ب) عصمت از معصیت

ج)عصمت از خطا و اشتباه از امور فردی و اجتماعی

د) عصمت از گناه

 

39) عصمت پیامبران الهی به سبب چیست؟

الف) شایستگی ذاتی

ب) مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها

ج) عنایات و توجهات خداوند

د) هر سه مورد

 

40)خداوند دین را برای چه نازل کرده است؟

الف) برای سعادت دنیا و آخرت انسانها

ب)برای دوری از هر گناه و معصیتی

ج)آزاد کردن ا نسان از قیدوبند های نادرست

د) گزینه ب و ج

 

41)چه چیزی می تواند سعادت انسان را در دنیا وآخرت تامین نماید؟

الف) عقل                                        ج) گزینه الف و ب

ب) وحی                                          د) اعمال صالح

 

42) زمینه ها و عوامل پیدایش سکولاریسم چیست؟

الف) متون مقدس                                  ج) رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا

ب) منابع اولیه دینی                                د) هر سه مورد

 

43 - مبانی سکولاریسم کدام است؟

1-علم گرایی        2-عقل گرایی       3-الف و ب        4-هیچ کدام

 

44- متفکر سکولار اعتقاد دارد که بر اساس کدام روش می توان به تدبیر جامعه پرداخت؟

1-عقل گرایی        2-علم گرایی        علوم تجربی        4-گزینه 1 و 2

 

45- در عقل گرایی همه رفتارها و عقاید باید مبتنی بر چه چیزی باشد؟

1-احساسات        2-عقاید دینی        3-عقل        4-هیـــچ کدام

 

46- چه عواملی باعث شـــد که متفکران مغــرب زمین به این باور برسند که باید با عقل صرف وبدون استعانت از وحی به تدبیر زندگی این جهـــان بپـردازند؟

1-آموزه های مسیحیت    2-تعابیر متفکران بزرگ مسیحی    3-اسلام    4 گزینه 1 و 2

 

47- آیا عقل به تنهایی می تواند راه گشای انسان باشــــد؟

1-بلــــه       2-خیــــــر     3-تشخیص مصادیق مشکل دارد     4 گزینه 2 و 3

 

48- لیبــرالیسم به چه معنی است؟

1-آزادی خواهی                                    2-آزادی خواهی و آزادی منشی       

3-نوعی تفکر خاص در باب جهان و انسان و تدبیر جامعه            4-هیچ کدام

 

49- لیبرالیسم چگونه ایدیولوژی می باشد؟

1-غربی صنعتی        2-اسلامی        3-شـرقی صنعتی        4-مسیحی 

 

50- مبانی و ارزش های لیبرالیسم :

1- فــــردگرایی        2-آزادی        3-عقل گرایی        4-همه مــــــوارد

 

51- این سخن از کیست : بنــده شهوت از بنده مالک و ارباب ذلیل تر اســـت؟

1- حضرت محمد (ص)        2-امام حسین (ع)        3-امام علی (ع)        4-امام صادق (ع)

 

52-پیامبـر گرامی اسلام می فرماید : مبارزه با تمایلات نفسانی _____است  که مهمتر از مبارزه با دشمنان بیرونی انسان است که _____ می باشد.

1-جهاد اکبر و جهاد اصغر    2-جهاد اصغر و اکبر    جهاد اکبر و جهاد اکبر    4-هیچ کدام 

 

53- در بحث عقل گرایی لیبرال ها چه چیزی را راهنما و هدایتگر خود می دانند؟

1-عقل        2-وحی        3-قــرآن        4- گزینه 1 و 2

 

54-راز تعهد و شرایع چیست؟

1- شرایط زندگی        2- مسایل سیاسی        3- احکــام        4- هیچ کدام

 

55- آخرین شریعتی که پیــام های آن تا روز رستاخیز اعتبار خاصی دارد کدام است؟

1-حضرت محمد (ص)      2-حضرت ابراهیم (ع)      3- حضرت آدم (ع)      4-حضرت عیسی(ع)

 

56- این سخن از کیست؟

حلال محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام وی تا روز قیامت حرام است.

1- امام علی (ع)      2- امام صادق (ع)      3- حضرت محمد (ص)      4-هیچ کــدام

 

57- راز جاودانگی شریعت اسلام در چیست ؟

1-فطری بودن      2- وجود کتاب قرآن      3- قوانین ثابت      4- گزینه 2 و 3

 

58- عالمان اسلام افزون بر منابع غنی و سرشار دینی چه ابزارهایی در اختیار دارند که می توانند با بهره گیری از آنها حکم هر مسأله ای را مشخص نمایند؟

1- حجیت و حکم عقل      2- قاعد اهم و مهم      3- گشوده بودن باب اجتهاد      4- همه گزینه ها

 

59- اسلام برای اثبات حقانیت خــود چه چیزی را معجزه جاویدان معرفی کرده است؟

1-قــــرآن      2- عصا      3- نهج البلاغــه      4- همه مـــوارد

 

60- خواستگاه نگرش شمول گرایی کجاست ؟

1-جهان اسلام      2- جهان مسیحیت      3- جهان یهود      4- جهان وهابیت

 

61- لیبرال ها کلیــسا را چگونه نهـــادی می داننــــد؟

1- خصوصی      2- مذهبی      3- عمومی      4- سیا سی و مذهبی

 

62) منظور از صهیونیسم چیست ؟ بنیانگذار صهیونیسم در عصر جدید کیست ؟

الف- صهیونیسم نام تپه ای است در اورشلیم که در زمان شکوفایی دولت بنی اسرائیل در عصر داود و سلیمان مرکز تظامی بوده است . بنیانگذار تئودور هرتزل

ب- عنوان جنبشی است که طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه بنی اسرائیل در این سرزمین است - بنیانگذار تئودور هرتزل

ج- عنوان دولت یهود در عصر داود و سلیمان- بنیانگذار بالفور                                            د- عنوان دولت یهود در عصر داود و سلیمان- بنیانگذار صهیون

 

63) دلایلی را که قرآن بعنوان سند تحریف تورات و انجیل بیان می کند کدامند

الف- اعتراف یهودیان و مسیحیان       ب- نسبت دادن صفات بسیار ناپسند به انبیای الهی                        ج- غیر علمی بودن محتوای تورات و انجیل موجود                د- همه موارد

 

64) کدام انجیل با بقیه متفاوت است؟

الف) مرقس                                                 ب) متی                                ج) یوحنا                              د) لوقا

 

65) کلمه "دین "از نظر لغت واصطلاح به چه معناست وتنها مصداق حقیقی آن از نگاه قران چیست؟

الف) فرمانبرداری، مجموعه عقاید، اسلام                                        ب) فرمانبرداری، مجموعه عقاید، ادیان آسمانی  

ج) سلام دادن، مجموعه عقاید، ادیان توحیدی                           د) مجموعه عقاید، فرمانبرداری، اسلام

 

66) اولین دین از چه زمان وبا چه مضامین اعتقادی وجود داشته است ؟

الف) بلوغ انسان- ساده و حاوی احکام عملی                              ب) پیدایش اجتماعات انسانی- شفاف و مشتمل بر کلیات

ج) پیدایش انسان- ساده و مشتمل بر کلیات                                    د) پیدایش تمدن- حاوی کلیه احکام اسلامی

 

67) رابطه ادیان الهی با یکدیگر:

الف- متضاد                                                 ب- مکمل                            ج- بی ارتباط                                            د- هم عرض ومستقل از هم

 

68) تفاوت ظاهری ادیان الهی درطول سالها وقرنها بخاطر:

الف- درجات کمال عقاید                    ب- شرایط زمان ومکان دعوتها          ج- تعارض دیدگاه پیامبران درمورد هستی           د- موارد الف وب

 

69) به چه دلیل به بنی اسرائیل عبرانیان گفته شده است؟

الف) اشاره به عبور حضرت ابراهیم(ع) از رود فرات دارد.                              ب) زبان بنی اسرائیل عبری است.

ج) منسوب به عابر، نیای حضرت ابراهیم(ع) است.                                                                       د) گزینه الف و ج

 

70)کدام گزینه از جلوه های گوناگون تمدن اسلامی نمی باشد؟

الف) تشویق اسلام به فراگیری علم                           ب)مدارا و همزیستی مسالمت آمیز                             ج) پیروزی مسلمانان در جنگ های صلیبی            د) بسط عدالت

 

71)کدام گزینه ضرورت نبوت را بیان می کند؟

الف) آفریدگار هستی حکیم است و حکیم کار لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد.                                            ب) هدف از آفرینش هر موجودی آن است که به کمال مطلوب خود برسد.

ج) آگاهی شایسته از عهده عقل و حس و علوم بشری بر نمی‌آید.                                                               د) همه موارد

 

72) کدام گزینه از اهداف بعثت انبیا نیست؟

الف- یادآوری فطریات و آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست                               ب- دعوت به توحید و برپایی قسط و عدل در جامعه بشری

ج- ایجاد رفاه در جامعه بشری و رسیدن بشر به همه آرزوهایش                                                                   د- آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی وتزکیه و تطهیر آنها

 

73) معنای وحی چیست؟

›الف- ماهیت و حقیقت وحی بر ما معلوم است و یکی از مصادیق عالم غیب است که باید بدان ایمان آورد.

ب- آگاهی ویژه‌ای است که خداوند آن را در اختیار پیامبران نهاده تا از این طریق پیام‌ها و تعالیم خود را به انسان برساند.

ج- وحی انبیا از سنخ تجربه های عرفانی عارفان است.                                   د- پیامبران از نوابغ هستند و وحی نیز محصول تفکر و آرای آنها است.

 

74) کدام گزینه از انواع وحی به شمار نمی آید؟

الف) گاهی روح قوی پیامبر حقایقی را در عالم رویا بسان فجر صادق می‌بیند.                                                               ب) گاهی دستورات الهی به روح و قلب پیامبران الهی القا می‌گردد.

ج) زمانی ممکن است خدا که حاضر است، از طریق «ایجاد صوت و تصویر» با پیامبر خود سخن بگوید.            د) گاهی توسط فرشته وحی دربرابر دیدگان پیامبر نازل می‌گردد.

 

75) آثار شبهات وحی چیست؟

الف) پس هیچ دین حقی وجود ندارد                                             ب) منتهی به انکار خداوند خواهد شد                                             ج) بحث ختم نبوت زیر سوال خواهد رفت          د) همه موارد

 

76) کدام گزینه در مورد معجزه صحیح است؟

الف- اموری هستند که مطابق قوانین عادی و جاری طبیعت است.            ب- عملی معجزه است که همراه با ادعای نبوت نباشد و همچنین بر خلاف خواسته او باشد.

ج- معجزه باید همراه با دعوت به مقابله یا تحدی باشد                                    د- مصونیتی خاص یا ملکه ای نفسانی است که پیامبران را از ارتکاب گناه و خطا و اشتباه باز می دارد

 

77)دلیل عقلی عصمت انبیا چیست؟

الف_ پیامبران باید از آغاز زندگی خود معصوم از گناه باشند, وگرنه منکران انبیا الهی می توانند بر نقاط تاریک زندگی آنها دست نهند

ب- در قرآن کریم انبیا الهی کسانی معرفی شده اند که خداوند آنها را خالص گردانیده است.

ج- در قرآن از امامت به عهدی الهی یاد شده است که به افراد ظالم نمی رسد.

د- همه موارد

 

78-............در اصل مفهومی غربی است که توصیفگر نوعی تفکر خاص درباب جهان و انسان و تدبیرجامعه است که در شرایط خاص جامعه غربی رخ نموده است.

الف) لیبرالیسم         ب) سکولاریسم          ج) اگزیستانسیالیستی      د) نواور تودکسی

 

79- معنای واژه سکولاریسم در زبان فارسی چیست؟

الف)دنیا مداری       ب) دین گریزی           ج) آزادی خواهی           د) الف و ب

 

80- کدام یک از عوامل پیدایش سکولاریسم هستند؟

الف) متون مقدس و منابع اولیه دینی     ب)رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا       ج) الف و ب                                  د) هیچکدام

 

81- مبانی سکولاریسم کدامند؟

الف)دنیا مداری      ب) عقل گرایی     ج)علم گرایی        د) ب و ج

 

82) معنای لغوی و اصطلاحی لیبرالیسم چیست؟

الف) دین جدایی     ب)دنیا محوری    ج) آزادی خواهی       د)دین گریزی

 

83- مبانی و ارزشهای لیبرالیسم کدامند؟

الف) فرد گرایی و عقل گرایی       ب) آزادی و تساهل    ج) عدالت و برابری حقوق انسانها   د) همه

 

84- عالمان اسلام با بهره گیری از چه ابزارهایی حکم هر مسئله ای را مشخص میکنند؟

الف) حجیت و حکم عقل   ب) قاعده اهم و مهم   ج) گشوده بودن باب اجتهاد  د)همه

 

85- بر اساس دیدگاه .......... همه مذاهب هم زمان از حقانیت  و نجات بخشی یکسان برخوردارند.

الف) کثرت گرایی    ب) شمول گرایی    ج)انصار گرایی    د) واقع گرایی

 

86- تعالیمی که خداوند به واسطه پیامبران برای هدایت بشر نازل کرده است، چیست؟

الف) علوم تجربی    ب) علم     ج) اسلام      د)دین

 

87- علمی که از طریق مشاهده و آزمایش به دست می آید؟

الف) علوم عقلی    ب)  علوم نقلی     ج) علوم تجربی    د) هیچکدام

 

88- در قلمرو چه علومی صحت هیچ نظریه ای را نمی توان اثبات کرد؟

الف)علوم تجربی    ب)علوم عقلی    ج) علوم نقلی      د) تمام موارد

 

89- بر اساس چه دیدگاهی هیچ تعارضی بین دین و علم وجود ندارد؟

الف) طبیعت و متن مقدس    ب) کتاب مقدس و آیات مقدس   ج)ناسازگاری علم و دین  د) الف و ب

 

90- از آیه ( که ما هرچیزی را جفت آفردیم و گیاهان را نیز به صورت نر و ماده قرار دادیم) چه برداشتی میتوان کرد؟

الف) علم ، تاکید کننده دین              ب) علم و دین مکمل یکدیگرند          ج) جدایی کامل حوزه علم و دین                            د) علم و دین ، دو شیوه ی بیان یک واقیعت

 

91- دونالد مک کی فیلسوف انگلیسی، رابطه علم و الهیات را رابطه میان دو امر مکمل میداند که علم در پی کشف .... وقایع است و هدف الهیات نیز کشف .... وقایع.

الف) علل و معنای           ب) معنای و علل              ج)دین و علم                     د)هیچکدام

 

92-استاد مطهری بر این اعتقاد است که علم و ایمان ........یکدیگرند.

الف) متمم   ب) متضاد       ج)مکمل و متمم     د)مکمل

 

93- آخرین شریعتی که خداوند برای تمامی انسانها تا به ابد نازل کرده است چیست؟وچه کسی برای اولین بار برایش نام انتخاب کرد؟

الف)اسلام پیامبر         ب)اسلام حضرت براهیم                   ج)اسلام حضرت آدم                                                 د)هیچکدام

 

94- طبق فرموده امام حسین و امام صادق(ع) خداوند معارف خود را در قرآن به چند گونه بیان فرموده است؟

الف) دو                              ب) سه                               ج) چهار                              د) شش

 

95- قرآن دارای...... است که از جهت گستردگی و ژرفا همواره از آغاز نزول تاکنون روشنی بخش متفکران است.

الف)معارف          ب)علوم             ج)اعجاز      د) الف وب 

 

96-اگر پیامبر مطالب قرآن را از جانب خود و بدون ارتباط با .......مطرح می نمود باعث اختلاف در سبک و تناقض و ناهماهنگی در محتوا میشد.

الف)وحی                         ب) خدا                            ج) مردم                            د)همه

 

از اینجا به بعد پاسخ صحیح با علامت سوال(؟؟) مشخص شده است

97)                  کدام یک از گزینه های زیر از ابعاد اعجاز قرآن نیست  ؟

الف )    فصاحت وبلاغت                    ب) اعجاز قرآن از نظر معارف الهی                 ج)  اعجاز قرآن از نظر هماهنگی      د)حرکت زمین   ؟؟  

 

98)                  کدام یک از گزینه های زیر اشاره به فصاحت وبلاغت دارد ؟

الف )قرآن دارای ژرف ترین معارف علوم عادلانه ترین قوانین حقوقی  بهترین قوانین فردی و اجتماعی و متقن ترین نکات  تاریخی و کارآمدترین شیوه های تربیتی است

ب) قرآن مجموعه آیایتی است که طی 23 سال و در حالات و شرایط گوناگون بر زبان جاری شده است                                                                                                                                                                                                                                                                                         ج) کافران ناگریز جوانان خود را از شنیدن قرآن بر حذر می داشتند و یا هنگام تلاوت قرآن هیاهو می کردند  تا صدای قرآن به کسی نرسد ؟؟                                                                                                                                                                  د)قرآن در آیات متعددی از اسرار قوانین هستی و طبیعت و اجرام آسمانی پرده بر می دارد         

 

99)                  کدام یک از آیات قرآن اشاره به اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش دلالت دارد  ؟

الف) و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا الارتاب المبطلون             ب) افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج)  و تری الجبال تحسبها جامده  و هی تمر مر الحساب      ؟؟                                                                     د) گزینه      1،3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

100)               کدام یک از گزینه های زیر از اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش  است ؟

الف) حرکت زمین                         ب)  تلقیح نباتات به وسیله نباتات                                 ج) جاذبه عمومی                                      د)  همه موارد   ؟؟

 

101)               کدام یک از آیات زیر تلقیح نباتات به وسیله باد اشاره می کند ؟

الف) و ارسلنا الریاح لواقح                    ب) سبحان الذی خلق الزواج کلها مما تنبت الارض و...          ج) و من کل شی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون     د)  همه موارد ؟؟

 

102)               آیه  روبرو به کدام مورد اشاره می کند ؟  « الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها »

الف ) تلقیح نباتات به وسیله باد                         ب)  جاذبه عمومی   ؟؟                                       ج) حرکت زمین                                               د) همه موارد  

 

103)               کدام یک از گزینه های زیر به خبرهای غیبی قرآن می پردازد ؟

الف) ناتوانی انسان از معاوضه با قرآن                      ب)پیروزی  رومیان پس از مدت کوتاهی               ج)پیروزی پیامبر بر مشرکان و بازگشت پیامبر به مکه     د) همه  موارد؟؟

 

104)               کدام یک از گزینه های زیر به در مصونیت قرآن  از تحریف درست بیان شده است ؟

الف) کتاب های آسمانی پیامبران پیشین نظیر تورات و انجیل تحریف شده است      ؟؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ب) کتاب ها به صورتی که حضرت موسی و عیسی از وحی دریافت کرده اکنون در دسترس است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ج) بی تردید قرآن بر خلاف کتاب های آسمانی پیشین از هر گونه تحریفی در امان نمانده است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 د) حکمت الهی نیز اقتضا می کند کتابی که باید تا ابد هدایتگر مردم باشد دست خورده باقی نماند تا رسالت خود را به انجام برساند 

                                                                                                                                                                                                 

105)               کدام یک از گزینه های زیر از دلایل تحریف ناپذیری قرآن نیست؟

الف) مسلمانان به آموزش و حفظ کتابت قرآن عنایت ویژه ای داشتند                                                     ب) خداوند خود  حفظ و صیانت قرآن را بر عهده گرفته  است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ج) امام علی و سایر امامان معصوم هیچ گاه در مورد تحریف قرآن سخنی نگفته اند                                                  د)  هیچ کدام؟؟

 

106)               کدام یک از تعریف های زیر در مورد سنت درست است ؟

الف) در لغت به معنای روش و طریقه است                                                                   ب) هر گز برای سنت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ج) در اصطلاح  تمام گفتارها و کردارها و تقریرهای معصومان سنت نامیده است                             د) همه موارد؟؟

 

107)               حدیث ثقلین  به کدام یک از گزینه های زیر اشاره می کند ؟ من دو چیز گرانبها در میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگر اهل بیتم و عترتم را.مادامی که به آن چنگ می زنید هیچ گاه گمراه نخواهید شد

الف) سنت                                 ب) حجیت سنت    ؟؟                                ج) عقل                                      د) حجیت عقل

 

108)               کدام یک از تعریف های زیر در مورد عقل است؟

الف) در لغت به معنا منع و باز داشتن است                                 ب)  قوه ای است در انسان که او را از سایر حیوانات متمایز می کند

ج) امور خوب و بد  و حق و باطل را از یکدیگر باز می شناسد                     د) همه موارد؟؟

 

109)               انواع تقسیمات عقل کدامند؟

الف) عقل نظری                             ب)  عقل عملی                                      ج) عقل ظاهری                                   د)     گزینه  الف و ب؟؟

 

110)               لازمه عدم حجیت احکام و استدلال های یقینی عقل  چیست؟

الف)  شکاکیت    محض   ؟؟                           ب) تناقض                    ج)     زشتی ظلم                           د)عدالت

 

111)               منظور از معنی آیه روبرو  چیست؟ پس بندگان خدا با عقل خدای خویش را شناختند و به واسطه آن کار پسندیده و زیبا را از ناپسند و زشت تشخیص می دهند

الف) خداوند بر اساس عدل و احسان عمل می کند                                        ب)  توانایی بازشناسی افعال پسندیده از ناپسند  را دارد؟؟      

ج) خوبی و بدی تنها می تواند از طریق پیامبران الهی معلوم شود         د) امر به معروف   و   نهی   از منکر

 

112)               دو  موهبت الهی از دید گاه اسلام کدامند ؟

الف) دین   و ایمان گرایی                      ب) عقل و عقل گرایی                             ج)  عقل  و  دین ؟؟                      د)    عقل گرایی  و  ایمان گرایی

 

113)               کدام یک از گزینه های زیر معنی کامل خاتمیت را می رساند؟

الف) خاتمیت بدین معناست که سلسله امامان الهی به حضرت مهدی (ع) ختم می شود   و پس از او هیچ امامی نیامده و نخواهد آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ب) خاتمیت بدین معناست  که سلسله الهی پیامبران تا پیامبر اسلام ختم می شود و پس از او هیچ پیامبری نیامده ونخواهد آمد    ؟؟                                                                                                                                                                                                                                              ج) خاتمیت بدین معناست  که  از پیامبر گرامی اسلام شروع و به حضرت مهدی (ع) ختم می شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              د) خاتمیت  بدین معناست که فقط مختص پیامبران الوالعزم است

 

114)               خاتمیت در قرآن به چه کسی اشاره می کند ؟

الف) پیامبر گرامی اسلام؟؟                      ب) حضرت مهدی                ج)  از حضرت آدم تا  پیامبر اسلام                       د) پیامبران الوالعزم

 

115)               کدام یک از گزینه ای زیر در ست است؟

الف) خاتم انبیاء به معنای زینت تمام پیامبران است                                                                 ب)  پیامبر اسلام خاتم انبیاست  نه خاتم رسولان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ج) پس از پیامبر بی شک نبی دیگری نمی آید ولی ممکن است رسولی بیاید                د) همه موارد؟؟

 

116)               رسولان  الهی به جز اخذ وحی و خبر داشتن از جهان غیب  چه امتیازات دیگری باید داشته باشند ؟

الف) مامور باشد که آنچه به او وحی شده به مردم تبلیغ کند                     ب) دارای شریعت جداگانه باشد                             ج) دارای کتاب آسمانی باشد             د) همه موارد؟؟

 

117)               چند نفر از انبیای الهی رسول هستند ؟

الف)      114     نفر                                ب) 5   نفر                               ج)    313   نفر   ؟؟                     د)  14    نفر  

 

118)               حدیث منزلت در چه جنگی پیامبر گرامی اسلام به امیر المومنین گفته شده است ؟  آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی  با این                          تفاوت که بعد    از من پیامبری نیست   

الف) تبوک  ؟؟                            ب) احد                      ج) بدر                   د ) نهروان

 

119)               شبهات درباره خاتمیت  کدامند؟

الف) خاتمیت پایان حاکمیت دوره غریزه         ب)   خاتمیت پایان دوران ولایت شخصی             ج) ناسازگاری خاتمیت با مرجعیت علمی  امامان معصوم   د)  همه موارد؟؟

 

120)               کدام یک از گزینه های زیر  برای تفسیر قرآن روش صحیحی است ؟

الف) آگاهی از قواعد زبان عربی                ب) آگاهی  از معانی الفاظ قرآن         ج) مراجعه به احادیث صحیح                                      د)  همه موارد  ؟؟

 

121)               کدام یک از ویژگی های زیر از ویژگی های امامان نیست؟  

الف) از جانب خدا نصب گردد              ب) دارای مقام عصمت باشد          ج)انتخاب شورایی؟؟       د)  نسبت به امور دینی  علم لدنی  و وسیع و گسترده داشته باشد

 

122)               امامت از نظر شیعه ادامه چیست ؟

الف) رسالت  ؟؟                  ب)    توحید                 ج) نبوت                        د)   معاد

 

123)               کدام گزینه در جای خالی باید   قرار بگیرد ؟                           مقام .......  مقامی ............ است

الف) امامت   ،   اکتسابی             ب)  نبوت    ،  انتصابی                          ج)  امامت ، انتصابی ؟؟                  د)  نبوت  ، اکتسابی

 

124)               کدام گزینه هدف از تقریب بین مذاهب اسلامی  نیست ؟

الف )  وحدت وانسجام اسلامی                ب)    اختلاف بیشتر مسائل دینی  ؟؟                    ج) تحمل  یکدیگر              د) نزدیک تر شدن اندیشه ها

 

125)               کدام گزینه  از ویژگی های نیاز به وجود  امام نیست ؟

الف) پیامبر در طول 23 سال نبوتش فرصت نیافت تمام تفاضیل و جزئیات احکام الهی را بیان نماید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) پس از پیامبر فرقه های مختلفی نظیر معتزله ، خوارج ، مرجئه ، اشاعره  و شیعه  به وجود آمد ه که هر یک از قرآن عقیده ای داشتند  که یکی از آنها صحیح بود                                                                                                                                           ج) برای افزایش قدرت و کشور گشایی بیشتر  قوم عرب    ؟؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   د) پس از رحلت پیامبر بازار جعل احادیث مستند به پیامبر داغ شد و جاعلان احادیث با انگیزه  های گوناگون وارد این میدان شدند

 

126)               کدام گزینه از نظر  دلایل قرآنی  ادله نصب و عصمت امامان درست نیست ؟

الف )  حدیث منزلت  ؟؟          ب)   آیه انذار                 ج) آیه ولایت                     د)  آیه تبلیغ                    

 

127)               کدام گزینه   مقصود  از مولی بودن پیامبر  گرامی و امیر المومنین   را بیان کرده است ؟

الف)  در ماجرای غدیر پیامبر کارون زائر خانه خدا را در سر زمینی بی آب و علف آن هم در نیم روزی بسیار گرم متوقف ساخت                                                                                                                                                                                                            ب) پیامبر پیش از از طرح ولایت امیر المومنین علی (ع) از اصول سه گانه توحید و نبوت ومعاد سخن گفت و از مردم نیز اقرار گرفت  آن گاه پیام الهی را ابلاغ کرد                                                                            ج) در آغا ز خطبه حضرت از نزدیک بودن رحلت  خود خر داد که این امر نشان می دهد ایشان از وضع امت  پس از خویش  نگران بوده است                                                                                                                                                                        د)  همه موارد ؟؟

 

128)               کدام گزینه از نظر دلایل روایی  ادله نصب و عصمت امامان درست نیست ؟

الف) حدیث منزلت                   ب) حدیث سفینه                             ج)  امامان دوازده گانه                             د) آیه انذار ؟؟

 

129)               کدام گزینه   دلایل  عصمت را درست بیان کرده است  ؟

الف) امر به اطاعت مطلق از خدا به معنای ضمانت عصمت است                                         ب) عصمت اهل بیت را می توان باآیه  تطهیر نیز اثبات نمود                                                                                                                         ج) بر اساس حدیث ثقلین اهل بیت و عترت پیامبر همسنگ با قران اند                      د)  همه موارد ؟؟

 

130)               موضوع این حدیث پیامبر اکرم(ص) در  کدام گزینه  گفته شده است ؟  «هر کس اهل  بیت را دوست بداردخدا را دوست داشته و هرکس آنهارا دشمن  بدارد خدا را دشمن داشته است.»

الف) محبت به اهل بیت؟؟          ب) خاتمیت                    ج) مهدویت                            د) امامت  

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ساعت 23:7  توسط یوسفی  | 

۱- «هشت گفتار پيرامون موسيقي غنايي» اكبر ايراني قمي،تهران سازمان تبليغات اسلامي، 1370

۲- موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی- علامه جعفری

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 14:16  توسط یوسفی  |